Vyjasnění pojmů a postavení SVJ, BD a osob v pozici pronajímatelů ve světle GDPR

Dne 25.5.2018 vejde v České republice, jakož i v celé EU v účinnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z GDPR pak pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) i  právnické a fyzické osoby v postavení pronajímatelů (FO) plynou nová práva a povinnosti. V tomto článku se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů a vyjasnění postavení SVJ, BD a FO ve světle GDPR.

Subjektem údajů, kterým GDPR poskytuje ochranu jsou pouze fyzické osoby, pro účely SVJ, BD a FO půjde tedy o vlastníky jednotlivých jednotek, nájemníky a případně osoby užívající jednotky na základě jiného právního titulu. GDPR se nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob.

Osobními údaji jsou veškeré informace o dané fyzické osobě (subjektu údajů), kterými ji lze přímo či nepřímo identifikovat. Přímým identifikátorem je taková informace, na základě které lze subjekt údajů ztotožnit přímo, bez dalších informací (např. rodné číslo, jméno a příjmení). Nepřímým identifikátorem je pak taková informace, nebo soubor informací, když lze rozumně předpokládat, že na základě těchto informací může být identifikace subjektu údajů provedena.

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správce osobních údajů může určit i právní předpis, který určuje účely a prostředky zpracování. SVJ, BD a FO jsou tedy v postavení správce osobních údajů výše uvedených osob a provádějí jejich zpracování.

Zpracováním se pak rozumí jakákoliv operace s osobními údaji, ať už jde o operaci automatizovanou či nikoliv.

Správce může osobní údaje zpracovávat sám, nebo může pověřit zpracováním, byť jen částečně, jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato osoba je pak v postavení zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů pro SVJ, BD a FO budou zpravidla smluvní správci nemovitostí  (jako je Parkers s.r.o.), nebo účetní. Zpracovatel tedy ve vztahu k subjektu údajů (vlastníků nebo uživatelů jednotek) není správcem osobních údajů, ale provádí jejich zpracování namísto a dle pokynů správce – SVJ, BD, FO.

Dalším relevantním pojmem je pak příjemce osobních údajů. Příjemcem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty. SVJ, BD a FO osobní údaje poskytují zejména svým zpracovatelům, veřejným orgánům jako je finanční úřad, ČSSZ, soudům apod. Za příjemce osobních údajů konkrétního vlastníka nebo uživatele jednotek je však třeba považovat i ostatní vlastníky nebo uživatele jednotek v domě, kterým SVJ, BD nebo FO osobní údaje daného vlastníka poskytnou.

Třetí stranou je pak jakýkoliv subjekt, který není subjektem údajů (osobní údaje se k němu nevztahují), ani není správcem, zpracovatelem nebo osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna osobní údaje zpracovávat.

Ve smyslu GDPR jsou SVJ, BD a FO správcem osobních údajů jednotlivých vlastníků nebo uživatelů jednotek. Smluvní správci nemovitostí nebo jiné osoby, které za SVJ, BD a FO osobní údaje zpracovávají jsou zpracovateli těchto osobních údajů a jednají na základě pokynů správce.

 

Mgr. Zuzana Molíková, advokátka

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru