Příspěvky na správu domu a úhrada služeb dle NOZ

Shromáždění svým rozhodnutím schvaluje účetní závěrku, vypořádání výsledku hospodaření a zprávu o hospodaření a správě domu SVJ. Pro účely tohoto článku je však stěžejní, že shromáždění rozhoduje o celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období, jakož i o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaného příspěvku. Rovněž pak schvaluje druh služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky. Dle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ stanovy musí obligatorně obsahovat pravidla pro hospodaření SVJ, a to zejména pravidla pro příspěvky na správu domu a úhrady cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivým vlastníky jednotek.

V praxi by to mělo vypadat tak, že stanovy určí klíč, kterým budou příspěvky a služby jednotlivými vlastníky hrazeny (např. služba odvoz odpadu klíčem dle počtu osob v jednotce). Je ovšem nutné upozornit na to, že některý způsob úhrady již NOZ určuje, a to v § 1180 NOZ. Jde o klíč k úhradě příspěvku na správu domu, a to podle spoluvlastnického podílu a klíč k úhradě příspěvků na odměňování osoby, která dům spravuje, na vedení účetnictví a na podobné náklady správní činnosti, a to na každou jednotku stejně. NOZ však rovněž umožňuje určit klíč jinak, a to právě prostřednictvím stanov, kde je dobré upravit i způsob určení výše příspěvku pro jednotky užívající výlučně společnou část domu (nejčastěji balkony a terasy). Shromáždění pak rozhodne o výši příspěvků na správu domu pro příští období (např. určí celkovou částku pro kalendářní rok). Podle klíče pro způsob tvorby příspěvku na správu domu určeného ve stanovách je pak již jednoduché vypočíst přesnou částku, kterou má daná jednotka hradit. 

Trochu složitější bude problematika služeb, kde nejprve shromáždění svým rozhodnutím určí, které služby vůbec SVJ bude čerpat. Co je službou je pak nutné vykládat podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Stanovy pak určí klíč, podle kterého budou jednotlivý vlastníci na tu kterou službu přispívat a shromáždění rozhodne o výši zálohy podle tohoto klíče. Není výslovně stanoven, zda má jít u rčení celkové výše zálohy na danou službu za zúčtovací období, nebo se jedná o výši úhrady pro každou jednotku. Vyloučit nelze ani jednu z variant, přičemž určit výši úhrady připadající na jednotku nebude s jasně daným klíčem ve stanovách již nic složitého. V této souvislosti je nutné upozornit na to, že v působnosti shromáždění je rozhodování o způsobu rozúčtování cen služby, ovšem způsob tvorby zálohy na služby má být dán stanovami. Je ovšem logické, že tyto dva klíče by měly být stejné. Jako příklad lze uvést již výš uvedenou službu odvozu odpadu, klíč pro stanovení výše zálohy bude dán podle počtu osob v jednotce. Při rozúčtování skutečné spotřeby dané služby je pak žádoucí, aby bylo postupováno rovněž podle klíče počtu osob v jednotce. Těžko si lze představit, že záloha bude hrazena podle počtu osob, ale vyúčtování bude provedeno např. podle podlahové plochy. Na toto je tedy nutné pamatovat již při určení klíče pro úhradu záloh ve stanovách SVJ, neboť případná změna stanov nyní vyžaduje účast notáře na shromáždění a tím pádem i vyšší finanční náklady.

Působnost v oblasti příspěvků na správu domu a úhrady cen služeb je rozdělena mezi stanovy SVJ a shromáždění. Obecně lze říci, že v působnosti stanov, jako jejich povinná náležitost, je stanovení pravidel (klíče) pro způsob určení výše placené jednotlivými vlastníky (např. dle podlahové plochy, počtu osob). V působnosti shromáždění je určení celkové výše příspěvku na správu domu pro budoucí období. U služeb shromáždění nejprve rozhodne, jakou službu bude SVJ vůbec čerpat, jakož i rozhodne o výši zálohy (dle klíče ve stanovách) a způsobu následného rozúčtování na jednotky, který lze doporučit stanovit stejně jako způsob tvorby záloh. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru